Thought for Today, 29 th June 2020

Life is a trip. The only problem is that it does not come with a map. We have to search our own routes to reach our destination.

Friday, March 08, 2013

विवाहित मुलगी ही अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी पात्र


दिवंगत  राज्य शासकीय कर्मचा-याच्या कुटुंबामध्ये फक्त विवाहित  मुलगी हे एकमेव  अपत्य ऄसल्यास किंवा  त्यांचे कुटुंब फक्त विवाहित मुलीवर अवलंबून असेल अशा प्रकरणी दिवंगत  शासकीय
कर्मचा-याची विवाहित मुलगी  ही अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी  पात्र राहील असा निर्णय शासनाने दि. २६ -२- २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेतला अहे. सदर शासन निर्णय "Recently issued G.Rs. and Circulars"  या शीर्षकाखाली या ब्लॉग वर उपलब्ध आहे .तो डाउनलोड करून घेत येईल 

No comments:

Post a Comment