Thought for Today, 30 th January 2019

An error does not become truth by reason of multiplied propogation nor does truth becomes error because nobody sees it.Truth stands, even if there be no public suppport.It is self sustained.

Mahatma Gandhi

Monday, August 13, 2012

Important Government Resolutions and Circulars issued in July 2012

जुलै 2012 मध्ये निर्गमित झालेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके  मराठी  ब्लॉग वर " नव्याने निर्गमित झालेली महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहेत , संबंधितानी ती जरूर तर डाऊन लोड करून घ्यावीत.
अ.क्र. विषय व दिनांक
1 1 जानेवारी ते 31मार्च च्या महागाई भत्ता थकबाकी
वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 10-07-2012
2 माजी सैनिकांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती
वित्त विभाग शासन निर्णय दि.11-07-2012
3 मंत्रालयातील आग-सेवा अभिलेखांची पुनर्बांधणी
सामान्य प्रशासन विभाग दि. 12-07-2012
4 गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन-कालमर्यादा
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. 17-07-2012
5 गट अ ते गट ड या पदावरील भरती करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. 25-07-2012
6 पोलीस स्टेशन आवारात महिला समुपदेशन केंद्रे स्थपन करण्याबाबत
महिला व बाल विभाग़ शासन निर्णय दि.27-06-2012
7 विधान मंडळ व संसद सदस्याना सौजन्यपूर्ण वागणूक
सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. 18-07-2012
8 पोलीस महासंचालक यांना दिलेल्या बदल्यांच्या अधिकाराला स्थगिती
गॄह विभाग शासन निर्णय दि. 30-07-2012

No comments:

Post a Comment