Thought for Today, 29 th June 2020

Life is a trip. The only problem is that it does not come with a map. We have to search our own routes to reach our destination.

Thursday, April 04, 2013

मार्च २०१२ मध्ये निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके


मार्च  २०१२  मध्ये निर्गमित केलेले  खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर उपलब्ध करून  देण्यात आले आहेत. संबंधीतानी  जरूर तर ते डाउनलोड करून घ्यावेत 

१) महागाई भत्त्याची थकबाकी -वित्त विभाग शासन निर्णय दि. ५ - ३ - २ ० १ ३ 

२) न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या बाबतीत स्पष्टीकरण , विधी व न्याय विभाग शासन  निर्णय दि. ८ -३ -२ ० १ ३ 

३) संगणक प्रशिक्षण योजना , शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. २ ५ -३ - २ ० १ ३ 

४) निवृत्तीवेतन धारकांना थकबाकी , वित्त विभाग शासन निर्णय दि. २ २ -३- २ ० १ ३ 

५) मुंबई हल्ल्याची चौकशी करणा-या कर्मचा-यांना रोख बक्षिसे , गृह विभाग शासन निर्णय ,दि. २५ -३- २०१३ 

No comments:

Post a Comment